Normativni akti

Normativni akti in mednarodni dogovori pomembni za radioamaterja v R Sloveniji

Zakon o elektronskih komunikacijah med ostalim opredeljuje radioamatersko storitev ter radioamatersko satelitsko storitev kateri izvajajo radioamaterji. Z zakonom so opredeljeni tudi prekrški. Na ta način je v slovenski pravni red preneseno besedilo mednarodnega dogovora sprejetega v Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU, Radio Regulation, člen 25). Z zakonom (302. člen) so predpisane tudi kazni.

Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov določa namembnost posameznega frekvenčnega pasu za posamezno radiokomunikacijsko storitev. Podlaga za ta dokument je mednarodni dogovor sprejet v Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU, Radio Regulation, člen 5).

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc podrobneje opredeljuje pogoje za uporabo posameznega frekvenčnega pasu. V tem dokumentu so tudi navedeni nacionalni in mednarodni akti, na osnovi katerih radioamaterji na območju R Slovenije lahko uporabljajo posamezen frekvenčni pas.

Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi podrobno predpisuje pogoje, katere morajo izpolnjevati radioamaterji, da lahko uporabljajo radijske frekvence, ki so dodeljene radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju postavlja nekaj omejitev pri uporabi amaterske radijske postaje.

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti iz urejanja izloča radijsko opremo, ki jo radioamaterji sami sestavijo ali predelajo.

Z dogovori na Mednarodni zvezi radioamaterjev (IARU) je dogovorjen podroben opis načina uporabe posameznega frekvenčnega pasu namenjenega radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.